Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky ponúka

photo

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky ponúka

 

NOVÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY!!!!!!!

2012/2013

 

Štvorročné maturitné študijné odbory

 

MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY

Po ukončení prípravy v študijnom odbore 2447 4 mechanik hasičskej techniky je pripravený plniť úlohy v zodpovedajúcich pracovných funkciách na úseku hasičskej ochrany. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické pros­triedky, opravy a kontroly ich stavu. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej hasičskej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Je schopný aplikovať poznatky z elektrotechniky a mechaniky pri posudzovaní funkcie rôzne zložitých elektrických, hydraulických   a   pneumatických   zariadení. Absolvent pozná konštrukciu a funkciu hasiacich strojov a   hasičskej   techniky,   ktorú   udržuje,    opravuje  a  obsluhuje. Vie bezpečne a efektívne obsluhovať hasičskú techniku, najmä z hľadiska nastavovania pres­ných pracovných režimov, využívania výkonových rezerv, spotreby pohonných   hmôt,    jej   prevádzkyschopnosti   a   životnosti.