Zásahová a preventívna činnosť

 

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Hurbanovo na území mesta plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Pri zabezpečovaní ochrany mesta pred požiarmi má DHZ mesta plniť najmä tieto úlohy :

 

- záchranu osôb ohrozených požiarom alebo inou mimoriadnou udalosťou,

- zdolávať požiar a podieľať sa aj na záchrane zvierat a majetku,

- vykonávať záchranné práce pri živelných pohromách,

- zabezpečovať akcieschopnosť hasičskej techniky a viesť predpísanú dokumentáciu. DHZ Hurbanovo má 16 členov zásahového družstva, ktorí sú v pohotovosti 24 hodín denne a sú schopní vyraziť do akcie v priebehu 10 minút.